მთავარი გვერდი გარე რეკლამის ნებართვა

გარე რეკლამის ნებართვა

საქართველოს კანონი რეკლამის შესახებ

გარე რეკალმის განთავსების ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები საკუთარ
ფართზე.

წარსადგენი დოკუმენტაცია:
1. საჯარო რეესტრის ამონაწერი ფართის საკუთრების უფლებაზე.
2. პირადობის მოწმობის ასლი.

გარე რეკალმის ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები იჯარით აღებულ
ფართზე.
წარსადგენი დოკუმენტაცია:
1. საჯარო რეესტრის ამონაწერი ფართის საკუთრების უფლებაზე.
2. პირადობის მოწმობის ასლი.
3. მინდობილობა ( ფართის მეპატრონის მხრიდან მის კუთვნილ ობიექტზე
რეკლამის განთავსების თანხმობაზე )
4. თანაგამცხადებლად ( ფართის მეპატრონის და ფართის დამქირავებლის
ერთობლივი განაცხადი ობიექტზე რეკლამის განთავსების ნებართვაზე )

ჩვენს მიერ გაწეული სამუშაოები, თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების
შემდგომ:

1. არსებული სიტუაცირი ფოტოს გადაღება
2. რეკლამის დიზიანის შექმნა
3. ფოტო მონტაჟის გაკეთება ( შემდგომში ობიექტის ვიზუალი )
4. შესასრულებელი სამუშაოს და მასასლების აღწერილობა
5. მასალების მოცულობათა უწყისი.

შემდგომში ყველა საჭირო დოკუმენტების და ფოტო
რესურსების წარდგენა მერიის შესაბამის სამსახურში.

ნებართვაზე პასუხუს ვადა : ხუთი სამუშაო დღე.

ჩევენს მიერ განხორციელებული სამუშაოების ჩატარების დროს დაცული არის კანონი
გარე რეკლამის შესახებ.