საპრეზენტაციო მასალები

    5227
    სარეკლამო პროდუქტები,საპრეზენტაციო რეკლამები,საპრეზენტაციო მასალები

    გერბები

    გერბების დამზადება

    გერბი- ემბლემა, განმასხვავებელი ნიშანი, შეიცავს ფიგურებს, სხვადასხვანაირ ფერებს, საგნებს. მას აქვს სიმბოლური დანიშნულება.  გერბის წყალობით ხდება ადამიანის, ტერიტორიის , მთავრობის, ქალაქის ,კორპორაციისა და ა.შ იდენთიფიცირება.